ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

งานปีใหม่ 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

December 25, 2014 adminnews No comments

งานปีใหม่ 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานปีใหม่ 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ Read more →

พิธีทำบุญขึ้นอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

December 12, 2014 adminnews No comments

พิธีทำบุญขึ้นอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ พิธีทำบุญขึ้นอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วันที่ 11 ธันวาคม 2557      Read more →

ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์เดินทางไปประชุมความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคลาว-เยอรมัน

December 3, 2014 adminnews No comments

ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์เดินทางไปประชุมความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคลาว-เยอรมัน ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เดินทางไปประชุมความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กับวิทยาลัยเทคนิคลาว-เยอรมัน  ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคลาว-เยอมัน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านหลักสูตรการเรียนการสอน และเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้บริหารระหว่าง 2 สถาบัน Read more →

ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร ม.สะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงาน

September 12, 2014 adminnews No comments

ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร ม.สะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงาน ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร ม.สะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงาน วันที่ 12 กันยายน 2557                 Read more →

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเตรียมความพร้อมสอบเทียบโอนได้ที่นี่

July 28, 2014 adminnews No comments

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเตรียมความพร้อมสอบเทียบโอนได้ที่นี่ นักศึกษาที่มีรายชื่อสอบเทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2 (ระหว่างวันที่ 30 ก.ค. – 1 ส.ค. 2557) สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเตรียมความพร้อมสอบเทียบโอนได้ที่นี่ - วิชา English for Study Skills Development - วิชา Life and Social Skills Development - วิชา Mathematics and Statistics for Daily Life - วิชา Thail for Communication Read more →

โครงการ “ผ้าป่าสามัคคี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์”

July 15, 2014 adminnews No comments

โครงการ “ผ้าป่าสามัคคี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์” โครงการ “ผ้าป่าสามัคคี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์” วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ วัดบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาต้องปฏิบัติมี 4 ประการ หนึ่งในสี่ภารกิจหลักที่สำคัญ คือภารกิจการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้การดำเนินการตามพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และอย่างต่อเนื่อง การทอดผ้าป่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา และเป็นการอนุรักษ์ พัฒนา สร้างเสริมวัฒนธรรม ซึ่ง สมศ. และ สกอ. ให้ความสำคัญต่อการจัดกิจกรรม โดยเน้นให้มีการดำเนินการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในระดับบุคคล ระดับคณะ และระดับสถาบัน ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม อีกทั้งเป็นการธำรงไว้ซึ่งจารีตประเพณีอันดีงาม และได้ส่งเสริมนำพานักศึกษาและบุคลากรของคณะ ได้มีโอกาสทำบุญ ได้รู้จักการเสียสละทุนทรัพย์  เพื่อการกุศล อันจะส่งผลให้เกิดผลบุญขึ้นในจิตใจ เกิดความสงบสุข ความดีงามแก่ตนเองและหมู่คณะ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงได้จัดโครงการ “ผ้าป่าสามัคคี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์” ประจำปี 2557 ซึ่งถือเป็นกิจกรรมหนึ่งของการทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม Read more →

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

July 9, 2014 adminnews No comments

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2557 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการประเมินตนเองตามแนวทางในคู่มือการประกันคุณภาพฯ พร้อมทั้งรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเปิดเผยต่อสาธารณชนตามที่บัญญัติไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยการตรวจรายงานการประเมินตนเอง (SAR) นี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้กำหนดให้หน่วยงานระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า เป็นผู้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ดังนั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงกำหนดให้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน    โดยเชิญผู้ตรวจประเมินจากภายนอกสถาบัน จำนวน ๔ ท่าน  จุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของคณะตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น 1.ผศ.แก้วตา  ขาวเหลือง 2.ผศ.เจิมสิริ  ศิริวงศ์พากร 3.อ.ทินกร จันทร์กระจ่าง 4.อ.พิเชฐ  จิรประเสริฐวงศ์        Read more →

นักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน คนใดที่ยังไม่ยื่นคำร้อง..

July 4, 2014 adminnews No comments

นักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน คนใดที่ยังไม่ยื่นคำร้อง.. นักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน คนใดที่ยังไม่ยื่นคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ให้ยื่นให้แล้วเสร็จ ณ สาขาวิชาที่สังกัด ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 Read more →

ขอเชิญเข้าร่วมทดสอบรายวิชาเพื่อสอบภาคีวิศวกร

July 3, 2014 adminnews No comments

ขอเชิญเข้าร่วมทดสอบรายวิชาเพื่อสอบภาคีวิศวกร ขอเชิญนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลที่สนใจ ที่ต้องการขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรเข้าทดสอบรายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม (รายวิชา Engineering Drawing, Engineering Materials, Engineering Mechanics และรายวิชา Computer Programming) ผ่านลิงค์ 203.158.194.20/test_online ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2557   Read more →

ขอเชิญนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประเมินผู้สอนผ่านระบบออนไลน์ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

May 21, 2014 adminnews No comments

ขอเชิญนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประเมินผู้สอนผ่านระบบออนไลน์ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ขอเชิญนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประเมินผู้สอนผ่านระบบออนไลน์  (Online) ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 เข้าไปดำเนินการประเมินการจัดการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาเข้า website ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  www.ea.rmuti.ac.th  เลือกเมนู  สำหรับนักศึกษา  >>>  ระบบประเมินผู้สอนออนไลน์   หรือไปที่ URL พิมพ์   203.158.194.20/ass  จากนั้นทำการ  Login โดยใช้ username : students (ให้พิมพ์คำว่า students ไม่ใช่พิมพ์ชื่อนักศึกษา) password : หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก *** สามารถเข้าทำการประเมินได้ตั้งแต่วันที่  19  –  30 พฤษภาคม 2557 นี้ *** Read more →

Scroll to Top