รางวัลที่ได้รับ

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลชมเชย รับใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลในการเข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SUT Compro Tournament ครั้งที่ 5

December 30, 2014 adminnews No comments

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลชมเชย รับใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลในการเข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SUT Compro Tournament ครั้งที่ 5 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SUT Compro Tournament ครั้งที่ 5 วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2557 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย รับใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลในการเข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั้งสองทีม ดังนี้ ทีมที่ 1 ได้รับรางวัลชมเชย รับใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 500 บาท 1. นายทิชานนท์  ทุมขุนทด     นักศึกษาชั้นปีที่ 1 2. นายทศพล  บุญศรี               นักศึกษาชั้นปีที่ 1 3. นายกษิดิศ  เย็นมนัส                        นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทีมที่ 2 ได้รับรางวัลชมเชย รับใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 500 บาท 1. นายธงไชย  สิทธิเขตกรณ์   นักศึกษาชั้นปีที่ 2 2. นายพงศ์พันธ์  ปูนขุนทด     นักศึกษาชั้นปีที่ 2 3. นายรังสิมันตุ์  ชาญพล         นักศึกษาชั้นปีที่ 2 Read more →

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้พิจารณาคัดเลือกอาคาร 6 แผนกช่างกลเกษตร ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2557

September 3, 2014 adminnews No comments

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้พิจารณาคัดเลือกอาคาร 6 แผนกช่างกลเกษตร ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2557 สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้พิจารณาคัดเลือกอาคาร 6 แผนกช่างกลเกษตร ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2557           สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้คัดเลือกรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น โดยกรรมาธิการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม ตั้งแต่ปี 2525 โดยประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ และจดหมายข่าวของสมาคมฯ เพื่อให้ผู้สนใจส่งรายชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือก และยังมีการเสนอรายชื่อจากกรรมาธิการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม เพื่อให้ได้จำนวนประเภทและพื้นที่ ที่เหมาะสมจากภูมิภาคต่างๆในประเทศไทยเพื่อให้เกิดขวัญและกำลังใจแก่เจ้าของอาคาร ในการดูแลรักษาอาคารของตน ให้คงคุณค่าสมกับเป็นมรดกของชาติ และเป็นที่น่าภาคภูมิใจของท้องถิ่นตน     จากผลการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมาธิการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม ได้พิจารณาคัดเลือกอาคาร 6 แผนกช่างกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2557 และได้รับการบันทึกข้อมูลคุณค่ามรดกทางสถาปัตยกรรมของอาคารในเอกสาร Docomomo Thailand Read more →

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำนิสิต นักศึกษา เรียนดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี

August 6, 2014 adminnews No comments

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำนิสิต นักศึกษา เรียนดี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำนิสิต นักศึกษา เรียนดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี และผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)    พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  นำนิสิต นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4  ที่มีผลการเรียนดี มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.60 และสอบได้เป็นที่หนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์  จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2556 จำนวน 37 คน เข้าเฝ้าฯ  รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี  และผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2555-2556  จำนวน 2 คน ของกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน เมื่อวันอังคาร  ที่ 18 มีนาคม 2557 นายณัฐพงษ์ เพียภู  เกรดเฉลี่ย 3.74 ปีการศึกษา 2555 รหัส 521733022002-6  นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ที่สอบได้เป็นที่หนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี Read more →

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบรางวัลความประพฤติดี

June 2, 2014 adminnews No comments

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบรางวัลความประพฤติดี ด้วยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดพิธีมอบรางวัลความประพฤติดีแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วราชอาณาจักร ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมพระพุทธชินวงศ์สภา วัดพิชยญาติการาม แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานครฯ นักศึกษาและบคุลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นายภานุวัฒน์ กิตติกรวรานนท์ พลแสน บุคลากรฝ่ายพัฒนานักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  และ นายวชิรวิทย์ เทียมลม นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัลความประพฤติดี เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนโดยทั่วไป เป็นการส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรมของเยาวชน และยกย่องเป็นกำลังใจให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีงามตามหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนา      Read more →

รางวัลนักวิชาการดีเด่นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา2556 (CDAST AWARD 2013)

May 14, 2014 adminnews No comments

รางวัลนักวิชาการดีเด่นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา2556 (CDAST AWARD 2013) รศ.กาญจนา  ตันสุวรรณรัตน์ได้รับรางวัลนักวิชาการดีเด่นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา2556 (CDAST AWARD 2013) สาขาสถาปัตยกรรมไทย ประเภทนักวิชาการอาวุโส เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ในงานอาษา อาคารชาเลนเจอร์อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร จัดโดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการ “นักวิชาการดีเด่นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย (CDAST AWARD)” เป็นโครงการที่สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สรรหานักวิชาการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ทั้งประเทศที่มีผลงานทางวิชาการ หรือผลงานสร้างสรรค์ดีเด่นในสาขาที่เกี่ยวข้อง 7 สาขา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการสถาปัตยกรรม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับนักวิชาการที่มีผลงานออกแบบ ผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นที่ประจักษ์ถึงศักยภาพและความทุ่มเทในการที่จะพัฒนาสาขาตนเองมีความเชี่ยวชาญให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และสภาสถาปนิก       Read more →

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ1 จากการแข่งขันวิชาชีพพื้นฐานทางวิศวกรรม งานราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 6

March 5, 2014 adminnews No comments

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ1 จากการแข่งขันวิชาชีพพื้นฐานทางวิศวกรรม งานราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 6 นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ1 จากการแข่งขันวิชาชีพพื้นฐานทางวิศวกรรม งานราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 6 ตามที่สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐานทางวิศวกรรม งานราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 6 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม นั้น   นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ คว้ารางวัลจากการแข่งขันดังนี้ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวิชาชีพพื้นฐานทางวิศวกรรม 1. นายคฑาวุฒิ  ศรีจันทร์  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 2. นายโสภณ  โพนรัมย์  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ             Read more →

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 จากการแข่งขันทักษะวิชาการงานราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 6

February 25, 2014 adminnews No comments

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 จากการแข่งขันทักษะวิชาการงานราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 6 นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 จากการแข่งขันทักษะวิชาการงานราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 6 ตามที่สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการงานราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 6 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม นั้น   นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลจากการแข่งขันดังนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  พร้อมโล่รางวัล ในหัวข้อการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ด้านสุขภาพ 1. นายวิทวัส  สมพงษ์  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2. นายอาคม  แสงทิตย์  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  พร้อมโล่รางวัล ในหัวข้อการสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ 1. นายสมชาย  กิ่งนอก  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2. นายฉัตรณรงค์  เกิดแย้ม  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3. นายรัฐ  จันทรักษา  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   ภาพกิจกรรม การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ด้านสุขภาพ การสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ   Read more →

นักศึกษาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คว้ารางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ๑ รองชนะเลิศอันดับ๒ การแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่๒๕ ระดับภาค

September 20, 2013 adminnews No comments

นักศึกษาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คว้ารางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ๑ รองชนะเลิศอันดับ๒ การแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่๒๕ ระดับภาค นักศึกษาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คว้ารางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ๑ รองชนะเลิศอันดับ๒ การแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๕ ระดับภาค สาขาช่างเมคคาทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค ๕ นครราชสีมา รางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล ๗๐๐๐ บาท และ ใบประกาศ ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๕ ระดับชาติ ในเดือนมกราคม ๒๕๕๗ นายธีระ ไทยประณีต และ นายอติจิต พิมวรรณ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ พร้อมเงินรางวัล ๓๕๐๐ บาท และ ใบประกาศ นายทัพพ์ทวี สมงาม และ นายสุรพล ไกรชนะ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ พร้อมเงินรางวัล ๒๐๐๐ บาท และ ใบประกาศ นายณัฐวัฒน์ กิตติขจร และ นายวุฒิพงษ์ สมโสภาพ โดยมี  อาจารย์เทวิล สกุลบุญยงค์  อาจารย์เกษม พรมรินทร์  และ ผศ.เด่น คอกพิมาย เป็นผู้ฝึกสอน Read more →

นักศึกษาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ระดับภาค สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 14-15 สิงหาคม 2556 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา

September 19, 2013 adminnews No comments

นักศึกษาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ระดับภาค สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 14-15 สิงหาคม 2556 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา นักศึกษาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ระดับภาค สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 14-15 สิงหาคม 2556 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา รายชื่่่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัล หัวข้ออิเล็กทรอนิกส์ 1.นายทิวากรณ์ เสนา    ระดับ ปวส    สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 2.นายกฤติน ระยับศรี    ระดับ ปวส     สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   Read more →

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM/ICPC ประเทศไทย ระดับภูมิภาค ประจำปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 7-8 กันยายน 2556

September 18, 2013 adminnews No comments

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM/ICPC ประเทศไทย ระดับภูมิภาค ประจำปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 7-8 กันยายน 2556 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ACM/ICPC ประเทศไทย  ประจำปี 2556 ตั้งแต่วันที่  7-8 กันยายน 2556   ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร  ผลการแข่งขันวันที่ 8 กันยายน 2556 ลำดับที่ 90 ทีม Finally 1.นายพงศ์พิพัฒน์ ศุภลักษ์ ชั่นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2.นายภาณุวัฒน์ แสงเลิศ ชั่นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3.นายภาคินัย หมายสุข ชั่นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ลำดับที่่ 70 ทีม Eventual 1.นายณัฐพล เชตุใย ชั่นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2.นายวิทวัส สมพงษ์ ชั่นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3.นายวิสกร เสี่ยงวิฐาน ชั่นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   Read more →

Scroll to Top