กิจกรรมนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Asia Bangkok Regional Contest

November 7, 2014 adminnews No comments

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  Asia Bangkok Regional Contest ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  Asia Bangkok Regional Contest ๑. นายวิสกร เสี่ยงวิฐาน ๒. นายพงศ์พิพัฒน์ ศุภลักษ์ ๓. นายรณกฤต ศรีทองกูล สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ Read more →

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา

September 10, 2014 adminnews No comments

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 10 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมอาคาร 18 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์             การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด คุณธรรมของเด็กและเยาวชน ให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ นอกจากนี้ การศึกษายังเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การประกอบอาชีพ รายได้ ประสิทธิภาพของการทำงานและการพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด ดังนั้น หากจะมุ่งหวังให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างสมบูรณ์ราบรื่น ก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึง  ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาจึงได้จัดโครงการ สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถในการเรียนมากขึ้นและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ Read more →

สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการไหว้ครู

August 28, 2014 adminnews No comments

สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการไหว้ครู สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการไหว้ครูผู้นำนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อให้นักศึกษาสโมสรมีจิตสำนึกในพระคุณของครูบาอาจารย์ สร้างนิสัยให้มีความอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ และปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่นักศึกษาสโมสร   Read more →

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

May 30, 2014 adminnews No comments

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (อาคาร 19) การจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษา (Co-operative Education) เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โดยจัดให้นักศึกษาระดับชั้นปีที่ ๓ และชั้นปีที่ ๔ ไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ ในฐานะพนักงานชั่วคราว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๖ สัปดาห์ และจะได้รับหน่วยกิตเท่ากับ ๖ หน่วยกิต ทั้งนี้นักศึกษาที่จะเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการได้ ต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องความรู้เกี่ยวกับวิชาการในสาขาวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง และความรู้เรื่องการดำรงชีวิตในสังคมการทำงาน สหกิจศึกษามุ่งเน้นให้นักศึกษามีโอกาสได้นำความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ โดยนักศึกษาจะได้ฝึกทักษะการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เรียนรู้การแก้ปัญหา การทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมก่อนออกไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาจะต้องได้รับการปฐมนิเทศ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการ ระเบียบข้อบังคับ แนวปฏิบัติของสหกิจศึกษา  แผนกสหกิจศึกษาจึงได้จัดทำโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาขึ้นเป็นประจำทุกภาคการศึกษา โดยในภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ นี้มีนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการจาก ๑๑ สาขา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมวัสดุ จำนวนทั้งสิ้น ๓๓๐ คน   Read more →

โครงการ “ปันน้ำใจ EA สู่บ้านพักคนชราปี 2″

April 10, 2014 adminnews No comments

โครงการ “ปันน้ำใจ EA สู่บ้านพักคนชราปี 2″ โครงการ “ปันน้ำใจ EA สู่บ้านพักคนชราปี 2″ วันที่ 10 เมษายน 2557 ณ สถานสงเคราะห์คนชรา บ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง จ.นครราชสีมา ด้วยสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการ ”ปันน้ำใจ EA สู่บ้านพักคนชราปี 2″ วันที่ 10 เมษายน 2557 ณ สถานสงเคราะห์คนชรา บ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง จ.นครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการรักครอบครัวและสร้างนิสัยการช่วยเหลือสังคมให้แก่นักศึกษา โดยทำกิจกรรมร่วมกับคนชราเพื่อสร้างความสุขทางใจให้เกิดขึ้นแก่คนชรา และแสดงให้เห็นว่าคนชรายังคงได้รับการดูแลเอาใจใส่จากลูกหลาน รวมไปถึงเป็นการปลูกฝังพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านการมีจิตสาธารณะของผู้เข้าร่วมโครงการอีกด้วย        Read more →

นิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ณ บริษัท SCG Experience จำกัด

March 21, 2014 adminnews No comments

นิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ณ บริษัท SCG Experience จำกัด นิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ณ บริษัท SCG Experience จำกัด (เลียบทางด่วนเอกมัย – รามอินทรา) กรุงเทพมหานคร วันที่ 10 – 12 มีนาคม 2557 ในทุกๆภาคเรียนที่ 2 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยานิพนธ์ (Thesis) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ซึ่งเป็นรายวิชาสุดท้ายของนักศึกษา โดยเน้นการนำความรู้ความสามารถที่ได้ศึกษามาตลอดหลักสูตร นำมาออกแบบสถาปัตยกรรม เขียนแบบ และการทำหุ่นจำลอง เพื่อให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจ และเป็นการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาต่อสาธารณะชน ตลอดจนได้รับประสบการณ์ตรงเพิ่มเติม จึงได้จัดโครงการนิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมขึ้น โดยดำเนินต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมจากการนิทรรศการจัดแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงาน และก่อให้เกิดความภาคภูมิใจของนักศึกษา และเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีทางการศึกษาทางสถาปัตยกรรม   Read more →

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ได้มีการนำเสนอวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5

March 10, 2014 adminnews No comments

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ได้มีการนำเสนอวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 รศ.ดร.พิพัฒน์  อมตฉายา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นประธานในการนำเสนอวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ชั้นปีที่ 5  ในวันที่ 10 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ อาคารสถาปัตยกรรม ชั้น 1 Read more →

นิทรรศการโชว์ผลงานสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มทร.อีสาน งานปล่อยแสงครั้งที่ 3 ตอน มัลออกลาย

March 7, 2014 adminnews No comments

นิทรรศการโชว์ผลงานสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มทร.อีสาน งานปล่อยแสงครั้งที่ 3 ตอน มัลออกลาย นิทรรศการโชว์ผลงานสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มทร.อีสาน งานปล่อยแสงครั้งที่ 3 ตอน มัลออกลาย วันที่ 6 มีนาคม 2557 ณ อาคารเรียนรวม (อาคาร 35)  ห้อง 1000 ที่นั่ง เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ภายในงานพบกับผลงานนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียทั้ง 4 ชั้นปี ภาพบรรยากาศภายในงาน ปล่อยแสง Festival 2014 ของสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มทร.อีสาน   Read more →

ท่านคณบดีให้โอวาทนักศึกษาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 6

January 24, 2014 adminnews No comments

ท่านคณบดีให้โอวาทนักศึกษาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 6 ท่านคณบดีให้โอวาทนักศึกษาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 6  ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2557 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความรู้ความสามารถ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ Read more →

Scroll to Top