การอบรมสัมมนา

คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ศึกษาดูงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

October 31, 2014 adminnews No comments

คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ศึกษาดูงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ศึกษาดูงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วันที่ 30 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ Read more →

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557

September 12, 2014 adminnews No comments

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 วันที่ 11-12 กันยายน 2557 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน Read more →

โครงการธรรมะทูยูนิเวอร์ซิตี้

September 10, 2014 adminnews No comments

โครงการธรรมะทูยูนิเวอร์ซิตี้ โครงการธรรมะทูยูนิเวอร์ซิตี้ วันที่ 10 กันยายน 2557 ณ อาคาร 35 ชั้น 4 ห้องประชุม 500 ที่นั่ง ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  ตระหนักถึง การเสริมสร้างและพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม จรรณยาบรรณแห่งวิชาชีพแก่บัณฑิต มีความมุ่งมั่นที่แน่วแน่ในการผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถและความรับผิดชอบในการใช้คุณธรรมกำกับความรู้ในการประกอบสัมมาชีพ ประกอบวิชาชีพ  นักศึกษาพึงได้รับการอบรมและพัฒนาด้านคุณธรรมและจรรยาบรรณควบคู่กับการศึกษาอย่างเพียงพอ เสริมสร้างนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่สามารถดำรงตนเป็นผู้ที่พร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมสามารถครองตนอย่างมีคุณธรรม   ชี้นำสังคมไปในทางที่ถูกต้อง และเพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพของประเทศ  ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบัน  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  จึงจัดโครงการธรรมะทูยูนิเวอร์ซิตี้  ขึ้นเพื่อเป็นการปรับปรุงและปูพื้นฐานทางศีลธรรมขัดเกลาจิตใจให้ดีงาม  นักศึกษามีพฤติกรรมที่ดีตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์คือ รักสะอาด มีมารยาทดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม ปฏิบัติตนสุภาพอ่อนน้อม มีสัมมาคารวะ มีระเบียบวินัย  ส่งผลให้นักศึกษาอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข            Read more →

โครงการอบรมการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ

August 15, 2014 adminnews No comments

โครงการอบรมการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดโครงการอบรมการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพขึ้น ในวันที่  15  สิงหาคม  2557  ณ ห้องประชุมบุษราคัม  สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่บุคลากร ให้บุคลากรยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพของตน ทั้งข้อที่พึงปฏิบัติและพึงละเว้น และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  ซึ่งเป็นบันไดที่เชื่อมไปสู่เป้าหมายของการเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน    Read more →

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์และลดใช้พลังงานแก่บุคลากร

July 25, 2014 adminnews No comments

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์และลดใช้พลังงานแก่บุคลากร โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์และลดใช้พลังงานแก่บุคลากร วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมไฟฟ้า 18220 อาคารเรียนรวมวิชาไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์และลดใช้พลังงานแก่บุคลากร เพื่อให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่จะก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์กลางของการศึกษาและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความเข้มแข็ง บุคลากรในคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์จึงจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนให้ได้รับการอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้เกิดความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านการอนุรักษ์พลังงานให้มากยิ่งขึ้น                                    Read more →

โครงการบริการวิชาการและจัดแสดงนิทรรศการธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมประจำปี ๒๕๕๗ การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง “กฎหมายโรงงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบกิจการโรงงาน”

July 22, 2014 adminnews No comments

โครงการบริการวิชาการและจัดแสดงนิทรรศการธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมประจำปี ๒๕๕๗  การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง “กฎหมายโรงงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบกิจการโรงงาน” โครงการบริการวิชาการและจัดแสดงนิทรรศการธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมประจำปี ๒๕๕๗ การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง “กฎหมายโรงงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบกิจการโรงงาน” วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมรวมตึกวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ด้วยสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ “บริการวิชาการและจัดแสดงนิทรรศการธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมประจำปี ๒๕๕๗ การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง “กฎหมายโรงงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบกิจการโรงงาน”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ผู้บริหารของสถานประกอบการ นักศึกษา Read more →

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบจัดพิมพ์ใบเบิกค่าสอน ใบสอนแทน สอนชดเชย คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

July 15, 2014 adminnews No comments

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบจัดพิมพ์ใบเบิกค่าสอน ใบสอนแทน สอนชดเชย คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบจัดพิมพ์ใบเบิกค่าสอน ใบสอนแทน สอนชดเชย คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปัจจุบันอาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต้องจัดทำใบเบิกค่าสอนภาคปกติและภาคสมทบ การทำสอนแทน และการทำสอนชดเชย ด้วยวิธีการที่มีความยุ่งยากและใช้เวลา ทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย นักศึกษาจึงได้จัดทำปริญญานิพนธ์ระบบจัดพิมพ์ใบเบิกค่าสอน ใบสอนแทน/สอนชดเชย ในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชัน เพื่อง่ายต่อการจัดการใบเบิกค่าสอนพิเศษ/ค่าสอนเกินภาระงาน จัดการข้อมูลเวลาปฏิบัติการสอนลงในฐานข้อมูล พร้อมทั้งคำนวณค่าสอนแบบต่าง ๆ  ทำให้มีความรวดเร็วและลดข้อผิดพลาดของข้อมูล และส่งเบิกได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทางสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบจัดพิมพ์ใบเบิกค่าสอน ใบสอนแทน สอนชดเชยขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้งานมีความเข้าใจในระบบจัดพิมพ์ใบเบิกค่าสอน ใบสอนแทน สอนชดเชย    Read more →

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยโปรแกรม Spread sheet

June 27, 2014 adminnews No comments

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยโปรแกรม Spread sheet โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยโปรแกรม Spread sheet วันที่ 25 มิถุนายน 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (18-310) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยโปรแกรม Spread sheet ขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรม ทำให้การทำงานมีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มีข้อมูลที่ต้องจัดเก็บจำนวนมาก และเจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมในการจัดเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูล ทำให้การทำงานมีความล่าช้า การอบรมครั้งนี้มีทั้งการอบรมโปรแกรม Excel และ โปรแกรมที่บุคลากรจำเป็นต้องใช้งาน เช่น Dropbox และการย่อไฟล์รูปภาพ ImageResizer   Read more →

โครงการ”การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์”

June 16, 2014 adminnews No comments

โครงการ”การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์” โครงการ “การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์” วันที่ 12-14 มิถุนายน 2557 ณ เจริญรัตน์ รีสอร์ท ตำบลลาดใหญ่  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม          คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เห็นว่าการพัฒนาบุคลากรในองค์การมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้บุคลากรที่เข้ารับการอบรมนั้น มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง ปรับแต่งบุคลิกภาพ เข้าใจความต้องการของมนุษย์  การแลกเปลี่ยนค่านิยมวัฒนธรรมในการทำงาน และปัญหาอุปสรรคในการทำงาน จึงได้จัดโครงการ “การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์” ขึ้น  วันที่ 12-14 มิถุนายน 2557 ณ เจริญรัตน์ รีสอร์ท ตำบลลาดใหญ่  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความเข้าใจในหลักการปฏิสัมพันธ์และการทำงานร่วมกับบุคคลอื่น  เข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ในการทำงาน การรับผิดชอบร่วมกัน การรู้จักรับฟังเหตุผลของผู้อื่นด้วยความเข้าใจเกิดความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานเป็นทีม    Read more →

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ให้กับศิษย์เก่า

June 6, 2014 adminnews No comments

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ให้กับศิษย์เก่า ชื่อโครงการ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ให้กับศิษย์เก่า หน่วยงานที่รับผิดชอบ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สถานที่ดำเนินการ ห้องปฎิบัติการ ๑๘-๓๑๐ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ ๖ – ๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ (๘.๐๐-๒๐.๐๐น.) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทำการสอนระดับปริญญาตรี และมีศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจำนวนมาก ในวิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่รวดเร็ว การประกอบวิชาชีพให้มีความสามารถทันในเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต้องมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม แข็งขันในตลาดแรงงาน จึงได้จัดโครงการขึ้นเพื่อเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม พัฒนาความรู้แก่ศิษย์เก่าให้ภาคธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขันประกอบการ                 Read more →

Scroll to Top