รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 รายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

December 8, 2014 adminnews No comments

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 รายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

วันจันทร์  ที่ 22 ธันวาคม  2557  เวลา  17.00 – 19.00 น.

รหัสวิชา  04-040-102  ชื่อวิชา  เขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)

ห้องสอบ 35-100-3

ห้องสอบ 35-200-2

ห้องสอบ 35-200-3

ห้องสอบ 35-ห้องตะโกราย 1

 

วันพฤหัสบดี  ที่ 25 ธันวาคม 2557  เวลา  17.00 – 19.00 น.

รหัสวิชา  04-060-101  ชื่อวิชา  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)

ห้องสอบ 35-100-1

ห้องสอบ 35-100-2

ห้องสอบ 35-100-3

ห้องสอบ 35-200-1

ห้องสอบ 35-200-2

ห้องสอบ 35-200-3

ห้องสอบ 35-ห้องตะโกราย 1

 

วันศุกร์  ที่  26  ธันวาคม  2557  เวลา  17.00 – 20.00 น.

รหัสวิชา  04-036-205  ชื่อวิชา  กลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mechanics)

ห้องสอบ 35-100-2

ห้องสอบ 35-200-3

ห้องสอบ 35-ห้องตะโกราย 1

 

วันเสาร์  ที่  27  ธันวาคม  2557  เวลา  09.00 – 12.00 น.

รหัสวิชา  04-100-101  ชื่อวิชา  วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)

ห้องสอบ 35-200-1

ห้องสอบ 35-200-2

ห้องสอบ 35-200-3

ห้องสอบ 35-ห้องตะโกราย 1

 

1-57docs_banner

Scroll to Top
image