ขอเชิญนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ประเมินการเรียนการสอน

November 24, 2014 adminnews No comments

        ขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เข้าประเมินการจัดการเรียนการสอน

โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://ess.rmuti.ac.th/rmuti.QA/WebForm/Login.aspx

จากนั้นทำการ Login โดยใช้ Username และ Password

เช่นเดียวกับการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริการการศึกษา (ESS)

สามารถเข้าทำการประเมินได้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 – 12 มกราคม 2558

**หากนักศึกษาไม่เข้าประเมินการเรียนการสอน จะไม่สามารถดูเกรดได้**

banner

Scroll to Top
image