โครงการธรรมะทูยูนิเวอร์ซิตี้

September 10, 2014 adminnews No comments

โครงการธรรมะทูยูนิเวอร์ซิตี้

วันที่ 10 กันยายน 2557

ณ อาคาร 35 ชั้น 4 ห้องประชุม 500 ที่นั่ง

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  ตระหนักถึง การเสริมสร้างและพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม จรรณยาบรรณแห่งวิชาชีพแก่บัณฑิต มีความมุ่งมั่นที่แน่วแน่ในการผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถและความรับผิดชอบในการใช้คุณธรรมกำกับความรู้ในการประกอบสัมมาชีพ ประกอบวิชาชีพ  นักศึกษาพึงได้รับการอบรมและพัฒนาด้านคุณธรรมและจรรยาบรรณควบคู่กับการศึกษาอย่างเพียงพอ เสริมสร้างนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่สามารถดำรงตนเป็นผู้ที่พร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมสามารถครองตนอย่างมีคุณธรรม   ชี้นำสังคมไปในทางที่ถูกต้อง และเพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพของประเทศ  ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบัน  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  จึงจัดโครงการธรรมะทูยูนิเวอร์ซิตี้  ขึ้นเพื่อเป็นการปรับปรุงและปูพื้นฐานทางศีลธรรมขัดเกลาจิตใจให้ดีงาม  นักศึกษามีพฤติกรรมที่ดีตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์คือ รักสะอาด มีมารยาทดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม ปฏิบัติตนสุภาพอ่อนน้อม มีสัมมาคารวะ มีระเบียบวินัย  ส่งผลให้นักศึกษาอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข

IMG_5609 IMG_5610 IMG_5612 IMG_5617 IMG_5618 IMG_5619 IMG_5623 IMG_5625 IMG_5626 IMG_5629 IMG_5632 IMG_5634  IMG_5640 IMG_5645  IMG_5649 IMG_5651 IMG_5655  IMG_5658 IMG_5660 IMG_5663 IMG_5665 IMG_5668 IMG_5670 IMG_5674 IMG_5675 IMG_5679 IMG_5680 IMG_5681 IMG_5686 IMG_5687 IMG_5689 IMG_5690 IMG_5691 IMG_5692 IMG_5693 IMG_5694 IMG_5695 IMG_5700 IMG_5702 IMG_5703 IMG_5705 IMG_5706 IMG_5707 IMG_5710 IMG_5711 IMG_5714 IMG_5715 IMG_5717 IMG_5719 IMG_5720 IMG_5722 IMG_5723 IMG_5724 IMG_5726 IMG_5727 IMG_5730 IMG_5734 IMG_5735 IMG_5736 IMG_5737 IMG_5742 IMG_5743 IMG_5745 IMG_5746 IMG_5748 IMG_5750 IMG_5751 IMG_5753 IMG_5756 IMG_5762 IMG_5764 IMG_5766 IMG_5767 IMG_5768 IMG_5769 IMG_5770 IMG_5772 IMG_5776 IMG_5778 IMG_5779 IMG_5780 IMG_5782 IMG_5783 IMG_5784 IMG_5785 IMG_5786 IMG_5788 IMG_5792 IMG_5794 IMG_5795 IMG_5797 IMG_5799 IMG_5807 IMG_5809 IMG_5810 IMG_5811 IMG_5812 IMG_5813 IMG_5814 IMG_5815 IMG_5816 IMG_5817 IMG_5818 IMG_5819 IMG_5821 IMG_5824 IMG_5825

Scroll to Top
image