สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้พิจารณาคัดเลือกอาคาร 6 แผนกช่างกลเกษตร ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2557

September 3, 2014 adminnews No comments

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้พิจารณาคัดเลือกอาคาร 6 แผนกช่างกลเกษตร

ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2557

          สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้คัดเลือกรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น โดยกรรมาธิการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม ตั้งแต่ปี 2525 โดยประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ และจดหมายข่าวของสมาคมฯ เพื่อให้ผู้สนใจส่งรายชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือก และยังมีการเสนอรายชื่อจากกรรมาธิการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม เพื่อให้ได้จำนวนประเภทและพื้นที่ ที่เหมาะสมจากภูมิภาคต่างๆในประเทศไทยเพื่อให้เกิดขวัญและกำลังใจแก่เจ้าของอาคาร ในการดูแลรักษาอาคารของตน ให้คงคุณค่าสมกับเป็นมรดกของชาติ และเป็นที่น่าภาคภูมิใจของท้องถิ่นตน

    จากผลการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมาธิการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม ได้พิจารณาคัดเลือกอาคาร 6 แผนกช่างกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2557 และได้รับการบันทึกข้อมูลคุณค่ามรดกทางสถาปัตยกรรมของอาคารในเอกสาร Docomomo Thailand

รูปอาคาร

Scroll to Top
image