โครงการอบรมการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ

August 15, 2014 adminnews No comments

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดโครงการอบรมการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพขึ้น ในวันที่  15  สิงหาคม  2557  ณ ห้องประชุมบุษราคัม  สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่บุคลากร ให้บุคลากรยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพของตน ทั้งข้อที่พึงปฏิบัติและพึงละเว้น และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  ซึ่งเป็นบันไดที่เชื่อมไปสู่เป้าหมายของการเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

IMG_5399 IMG_5400 IMG_5402 IMG_5405 IMG_5415 IMG_5416 IMG_5418 IMG_5421 IMG_5423 IMG_5425 IMG_5426 IMG_5427 IMG_5428 IMG_5430 IMG_5434 IMG_5435 IMG_5436 IMG_5438 IMG_5441 IMG_5443 IMG_5445 IMG_5447 IMG_5449 IMG_5450 IMG_5452 IMG_5453 IMG_5455 IMG_5460 IMG_5461 IMG_5466 IMG_5468 IMG_5470 IMG_5472 IMG_5474 IMG_5482 IMG_5487 IMG_5488

Scroll to Top
image