วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำนิสิต นักศึกษา เรียนดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี

August 6, 2014 adminnews No comments

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำนิสิต นักศึกษา เรียนดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี และผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)    พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  นำนิสิต นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4  ที่มีผลการเรียนดี มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.60 และสอบได้เป็นที่หนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์  จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2556 จำนวน 37 คน เข้าเฝ้าฯ  รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี  และผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2555-2556  จำนวน 2 คน ของกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน เมื่อวันอังคาร  ที่ 18 มีนาคม 2557

นายณัฐพงษ์ เพียภู  เกรดเฉลี่ย 3.74 ปีการศึกษา 2555

รหัส 521733022002-6  นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เป็นผู้ที่สอบได้เป็นที่หนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี

1 (Custom)

2 (Custom)

Scroll to Top
image