พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบรางวัลความประพฤติดี

June 2, 2014 adminnews No comments

ด้วยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดพิธีมอบรางวัลความประพฤติดีแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วราชอาณาจักร ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมพระพุทธชินวงศ์สภา วัดพิชยญาติการาม แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานครฯ นักศึกษาและบคุลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นายภานุวัฒน์ กิตติกรวรานนท์ พลแสน บุคลากรฝ่ายพัฒนานักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  และ นายวชิรวิทย์ เทียมลม นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัลความประพฤติดี เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนโดยทั่วไป เป็นการส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรมของเยาวชน และยกย่องเป็นกำลังใจให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีงามตามหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนา

IMG_0011 (Custom) IMG_0023 (Custom) IMG_0032 (Custom) IMG_0035 (Custom) IMG_0036 (Custom)  IMG_0038 (Custom) IMG_0040 (Custom) IMG_0042 (Custom)  IMG_0043 (Custom)

Scroll to Top
image