แบบประเมินคุณภาพบัณทิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา และอัตลักษณ์บัณทิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

November 28, 2012 adminnews No comments

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของบัณทิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับมหาวิทยาลัยฯในการพัฒนาบัณทิต  ให้มีประสิทธิภาพ  ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษารุ่นต่อไป  ขอความอนุเคราะห์ท่านนำแบบประเมินคุณภาพบัณทิตตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ  ระดับอุดมศึกษา  และอัตลักษณ์บัณทิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  นำไปให้ผู้ใช้บัณทิตประเมิน  อาทิเช่น  ผู้ที่ได้งานทำให้นายจ้างหรือหัวหน้างานประเมิน  ผู้ที่กำลังศึกษาต่อให้หัวหน้าสาขาวิชาหรืออาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์สอนประเมิน  และโปรดส่งคืนมหาวิทยาลัยฯ

( สำหรับบัญฑิต สำเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา  2551 -2554 )

โดยส่งแบบประเมินตามที่อยู่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   744  ถ.สุรนารายณ์  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000

Email  :  ea.rmuti@hotmail.co.th

Fax  :  044-233074

ดาวน์โหลด  หนังสือถึงผู้สำเร็จการศึกษา    !!!!!
                    แบบประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  !!!!

 

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll to Top
image