หน่วยงาน

                       ๐ สำนักงานคณบดี
                       ๐ สาขาวิชา
๐ วิศวกรรมโยธา
๐ วิศวกรรมสำรวจ
๐ วิศวกรรมไฟฟ้า
๐ วิศวกรรมโทรคมนาคม
๐ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
๐ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์์
๐ วิศวกรรมเครื่องกล
๐ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
๐ วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ
๐ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
๐ วิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ
๐ วิศวกรรมอุตสาหการ
๐ วิศวกรรมวัสดุ
๐ สถาปัตยกรรม
๐ สถาปัตยกรรมภายใน
๐ การจัดการผังเมือง
๐ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
                     ๐ ศูนย์
๐ ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
๐ ศูนย์เครื่องจักรอัตโนมัติ (CNC)
๐ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีกำลังงานของไหลและการควบคุมอัตโนมัติ
Scroll to Top
image