สำหรับบุคลากร

สำหรับบุคลากร

-ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Doc)
-ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาบุคลากร
-ระบบประเมินตนเองและผลปฏิบัติงานผู้บริหาร
-ระบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานคณบดี
-ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน(360)
-ระบบจองยานพาหนะคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
-คลังข้อสอบออนไลน์
-ฐานข้อมูลงานวิชาการและงานวิจัย
-รวมเอกสารดาวน์โหลด
-ระบบ E-Slip
-ระบบ ERP
-ระบบจัดเก็บครุภัณฑ์
-ระบบจัดเก็บและสืบค้นโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
-ระบบประกันคุณภาพการศึกษา QAIS
-ระบบประเมินผู้สอนออนไลน์
-ระบบสารสนเทศสำหรับเดินทางไปราชการ
-ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ MIS
-ศูนย์กลางเอกสาร
-หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานภายในและหมายเลขโทรศัพท์บุคลากร
-โปรแกรมคำนวณการใช้ระยะทางการใช้รถ
Scroll to Top
image