แบบฟอร์ม

 

ลำดับ
รายการ
Word
1
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป

2

แบบฟอร์มคำร้องขอลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา
3
แบบฟอร์มคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
4
แบบฟอร์มคำร้องขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา
5
แบบฟอร์มคำร้องของใบรับรองความประพฤติ
6
แบบฟอร์มคำร้องขอรับรองผลการศึกษา
7
แบบฟอร์มคำร้องขอลาออก
8
แบบฟอร์มคำร้องขอเปลี่ยนชื่อ – สกุล
9
แบบฟอร์มคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
10
แบบฟอร์มคำร้องขอเอกสารสำเร็จการศึกษา
11
แบบฟอร์มคำร้องขอคืนสภาพ
12
แบบฟอร์มคำร้องขอรักษาสภาพ
13
แบบฟอร์มคำร้องขอกลับเข้าศึกษา
14
แบบฟอร์มคำร้องขอเปิดรายวิชา
15
แบบฟอร์มคำร้องขอวัดผลเพื่อแก้คะแนน มส.(I)
16
แบบฟอร์มคำร้องขอโอนย้ายสาขา-เวลาเรียน
17
แบบฟอร์มคำร้องขอโอนย้ายสถานศึกษา
18
แบบฟอร์มคำร้องขอเทียบโอนรายวิชา
19
แบบฟอร์มคำร้องขอคืนเงิน
20
แบบฟอร์มคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
21
แบบฟอร์มเทียบรหัสวิชาโครงสร้างเก่า+ใหม่-ปรับปรุง
22
แบบฟอร์มคำร้องขอย้ายกลุ่มเรียน (Section)
23
แบบฟอร์มคำร้องขอใบรับรองจบทุกลักษณะรายวิชา
24
แบบฟอร์มคำร้องขอเอกสารทางการศึกษาหลังสำเร็จการศึกษา
25
แบบฟอร์มใบตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
26
แบบฟอร์มคำร้องสอบซ้อน

 

Scroll to Top
image