ตารางเรียน

ตารางเรียน ระดับปริญาโท ปีการศึกษา 2/2554

ระดับปริญญาโท
ลำดับ
โปรแกรมวิชา
ดาวน์โหลด
1 วิศวกรรมเครื่องกล

 

ตารางเรียน ระดับปริญาตรีและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2/2554

ระดับปริญญาตรีและปวส.
ลำดับ
โปรแกรมวิชา
ดาวน์โหลด
1 วิศวกรรมโยธา
2 วิศวกรรมสำรวจ
3 วิศวกรรมไฟฟ้า
4 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
5
วิศวกรรมโทรคมนาคม
6 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
7 วิศวกรรมเครื่องกล
8 วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
9 วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว และแปรสภาพ
10 วิศวกรรมอุตสาหการ
11 วิศวกรรมวัสดุและโลหการ
12 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
13 การจัดการผังเมือง
14 สถาปัตยกรรมภายใน
15 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

 

ตารางเรียน ระดับปริญาตรี ปีการศึกษา 1/2554

ระดับปริญญาตรี
ลำดับ
โปรแกรมวิชา
ดาวน์โหลด
1 วิศวกรรมโยธา
2 วิศวกรรมสำรวจ
3 วิศวกรรมไฟฟ้า
4 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
5
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนา
6 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
7 วิศวกรรมเครื่องกล
8 วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
9 วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว และแปรสภาพ
10 วิศวกรรมอุตสาหการ
11 วิศวกรรมวัสดุและโลหการ
12 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
13 การจัดการผังเมือง
14 สถาปัตยกรรมภายใน
15 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

 

ตารางเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 1/2554

ระดับ ปวส.
ลำดับ
โปรแกรมวิชา
ดาวน์โหลด
1 ช่างก่อสร้าง
2 ช่างโยธา
3 ไฟฟ้า
4 อิเล็กทรอนิกส์
5 เทคนิคคอมพิวเตอร์
6 ช่างยนต์
7 ช่างยนต์-เครื่องทำความเย็น
และปรับอากาศ
8 ช่างจักรกลหนัก
9 ช่างกลเกษตร
10 ช่างโลหะ
11 ช่างกลโรงงาน
12 ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์

 

Scroll to Top
image