รวมเอกสารดาวน์โหลด

 ฝ่ายบริหาร

 แผนกงานสารบรรณและการเจ้าหน้าที่   งานสารบรรณ 
งานบุคลากร
 แผนกงานการเงิน บัญชีและพัสดุ   คำสั่ง
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างระบบเอกสาร
การเบิกค่าใช้จ่าย
คู่มือแบบ ง.4 แบบ ง.5 แบบ ง.8   (13 ก.ค.56)
คู่มือขั้นตอนการเบิก-จ่าย
เอกสารดาวน์โหลด
แบบประเมินผล
 แผนกงานฐานข้อมูลของหน่วยงาน   แผนระบบสารสนเทศ  (13 ก.ค.56)
 แผนกงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ   แบบฟอร์ม

 ฝ่ายวิชาการและวิจัย

 แผนกงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คำสั่ง/ประกาศ
งานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 แผนกงานพัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมวิชาการ  รายงานการวิจัย เรื่อง โครงการจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และข้อกำหนดจำเพาะของหลักสูตร (13 ก.ค.56)
มคอ. 1 วิศวกรรมศาสตรฺ์   (13 ก.ค.56)
มคอ. 1 คอมพิวเตอร์   (13 ก.ค.56)
คู่มือเทียบโอนผลการเรียน ปี 2554 (13 ก.ค.56)
แบบฟอร์มการจัดทำตารางสอนรายบุคคล(13 ก.ค.56)
แบบฟอร์มการจัดทำตารางเรียน(13 ก.ค.56)
แบบฟอร์มการจัดทำ ทำเนียบอาจารย์ผู้สอน(13 ก.ค.56)
แบบฟอร์มการจัดทำกรอบทมาตรฐานคุณวุฒิ(ก.ค.56)ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(มคอ.2  ) (13 ก.ค.56)
แบบฟอร์มการจัดทำ รายละเอียดของรายวิชา (มอค.3)          (13 ก.ค.56)
แบบฟอร์มการจัดทำ รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม(มคอ.4  )    (13 ก.ค.56)
แบบฟอร์มการจัดทำ การรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) (13 ก.ค.56)
ตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน
 แผนกงานวิจัยและวิชาการ E-Journal
คำสั่งแต่งตั้ง
งานวิจัยปีงบประมาณ 2554
จรรยาบรรณนักวิจัย
ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน
ระเบียบงานวิจัย
ระเบียบว่าด้วยการสนับสนุนงานวิจัย
รายงานผลการดำเนินโครงการ
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
สิ่งประดิษฐ์
เอกสารงานวิจัย
แบบฟอร์มเสนอแผนงานวิจัย (ว-1ด,ว-1ช)
คู่มือเกี่ยวกับการวิจัย
ดาวน์โหลดคู่มือการจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 แบบฟอร์มงานวิจัย แบบฟอร์มเกี่ยวกับงานวิจัย
 การบริการวิชาการ คำสั่งแต่งตั้ง
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ระบบรายงานผลการบริการวิชาการ
รายงานผลสำเร็จโครงการ
สรุปผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการ

๐ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

แผนปฏิบัติงาน

 ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

แผนกงานนโยบายและแผนหน่วยงาน แผน
เอกสารดาวน์โหลด  
แผนกงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา คำสั่งแต่งตั้ง
การประกันคุณภาพ
KM
5 ส.
ISO 9001:2008
โครงการ
คู่มืองานประกันคุณภาพ
Scroll to Top
image