กลุ่มเทคโนโลยีมัลติมีเดีย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หลักสูตรที่ศึกษา 4

ลำดับที่ ชื่อวิชาเอก กลุ่มเรียน จำนวนรับรวม นศ.โควตา คุณสมบัติ
1 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ภาคปกติ 30 รับวุฒิ ม.6 ทุกแผนการเรียนหรือวุฒิ ปวช.ทุกสาขาวิชา
Scroll to Top
image