กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) หลักสูตรที่ศึกษา 5 ปี

ลำดับที่ ชื่อวิชาเอก กลุ่มเรียน จำนวนรับรวม นศ.โควตา คุณสมบัติ
1 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ภาคปกติ 35 รับวุฒิ  ม.6 สายวิทย์-คณิต 

หรือวุฒิ ปวช. ช่างอุตสาหกรรม

2 สถาปัตยกรรมภายใน ภาคปกติ 30 รับวุฒิ ม.6 สายวิทย์-คณิต หรือศิลป์-คำนวณ  หรือเทียบเท่า ปวช. สาขาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม  หรือสายวิชาศิลปกรรมทุกสาขา
Scroll to Top
image