กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)

ลำดับที่ ชื่อวิชาเอก กลุ่มเรียน คุณสมบัติ
1. วิศวกรรมไฟฟ้า (เสาร์ – อาทิตย์) ภาคสมทบ แผน ก แบบ ก1

-สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรมระบบควบคุม  วิศวกรรมการวัดคุม  วิศวกรรมโทรคมนาคม  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  หรือสาขาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์  และได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบคะแนนเต็ม 4.00 และมีคุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549

แผน  ก  แบบ ก2

-สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรมระบบควบคุม  วิศวกรรมการวัดคุม  วิศวกรรมโทรคมนาคม  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  หรือสาขาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์หากมีคุณสมบัติไม่ตรงกับที่กล่าวข้างต้น  การรับเข้าศึกษาให้เป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรม ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าการรับเข้าศึกษา  ของผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในระดับปริญญาตรี  จะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้สมัครเข้าศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้วเท่านั้น

2. วิศวกรรมเครื่องกล (เสาร์ – อาทิตย์) ภาคสมทบ แผน ก แบบ ก1

-สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของ ระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร  วิศวกรรมเกษตร  วิวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมวัสดุ  วิศวกรรมโลหะการ  วิศวกรรมการผลิต  และได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00  จากระดับคะแนนเฉลี่ยเต็ม 4.00

-มีคุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549การรับเข้าศึกษาของผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในระดับปริญญา ตรี  จะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้สมัครเข้าศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้วเท่านั้น

แผน  ก  แบบ ก 2

-สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของ ระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร  วิศวกรรมเกษตร  วิวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมวัสดุ  วิศวกรรมโลหะการ  วิศวกรรมการผลิต

-หากมีคุณสมบัติไม่ตรงกับที่กล่าวข้างต้น  การรับเข้าศึกษาให้เป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรม ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

-การรับเข้าศึกษา  ของผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในระดับปริญญาตรี  จะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้สมัครเข้าศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้วเท่านั้น

Scroll to Top
image