กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตรเทียบโอนรายวิชา

ระดับปริญญาตรี (เทียบโอนรายวิชา) 4. กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  หลักสูตรเทียบโอนรายวิชา

ลำดับที่ ชื่อวิชาเอก กลุ่มเรียน จำนวนรับรวม นศ.โควตา คุณสมบัติ
1 วิศวกรรมโยธา ภาคปกติ 35 รับวุฒิ ปวส.  ช่างโยธา  ช่างก่อสร้าง  ช่างสำรวจ  ช่างเขียนแบบโยธา
2 วิศวกรรมโยธา  (จันทร์ – เสาร์) ภาคสมทบ 35
 3 วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคปกติ 35 รับวุฒิ ปวส.  ช่างไฟฟ้า  ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม  สาขาเครื่องมือวัดหรือเทียบเท่า
4 วิศวกรรมไฟฟ้า  (จันทร์ – เสาร์) ภาคสมทบ 35
5 วิศวกรรมเครื่องกล ภาคปกติ 30 รับวุฒิ ปวส. สาขาช่างยนต์  ช่างเทคนิคยานยนต์  ช่างจักรกลหนัก  ช่างกลเรือ   ช่างกลเกษตร  ช่างเครื่องกล  ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ หรือเทียบเท่าที่มีวุฒิ ปวช. ช่างยนต์
6 วิศวกรรมเครื่องกล  (จันทร์ – เสาร์) ภาคสมทบ 35
7 วิศวกรรมอุตสาหการ ภาคปกติ 30 รับวุฒิ ปวส. สายช่างอุตสาหกรรม  สาขาช่างกลโรงงาน  ช่างโลหะ ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์  ช่างออกแบบการผลิต  ช่างท่อและประสาน ช่างเครื่องกล  ช่างเทคนิคการผลิต  ช่างเขียนแบบเครื่องกล  หรือเทียบเท่าที่สาขาวิชาพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม
8 วิศวกรรมอุตสาหการ  (จันทร์ – เสาร์) ภาคสมทบ 35
9 วิศวกรรม โทรคมนาคม ภาคปกติ 35 รับวุฒิ ปวส. สาขาช่างอุตสาหกรรม  ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร  ช่างอิเล็กทรอนิกส์  ช่างไฟฟ้า  ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์  และอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน ในแขนงอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
10 วิศวกรรมโทรคมนาคม  (จันทร์ – เสาร์) ภาคสมทบ 30
11 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ภาคปกติ 35 ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์  อิเล็กทรอนิกส์-สื่อสาร  อิเล็กทรอนิกส์-เทคนิคคอมพิวเตอร์   อิเล็กทรอนิกส์-เสียงและภาพ        อิเล็กทรอนิกส์-อุตสาหกรรม  อิเล็กทรอนิกส์-อากาศยาน  และสาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
12 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (จันทร์ – เสาร์) ภาคสมทบ 35
13 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ 35 รับวุฒิ ปวส. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์  ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  สายช่างอุตสาหกรรม
14 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  (จันทร์ – เสาร์) ภาคสมทบ 35
15 วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ภาคปกติ 30 รับวุฒิ ปวส. ช่างกลเกษตร  เกษตรกลวิธาน  เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  ช่างยนต์  ช่างเทคนิคยานยนต์  ช่างจักรกลหนัก  ช่างกลเรือ  ช่างเครื่องมือกล  ช่างทำความเย็นและปรับอากาศ  ช่างเทคนิคการเชื่อมโลหะ  ช่างแมคคาทรอนิกส์  ช่างเขียนแบบเครื่องกล  หรือสายช่างอุตสาหกรรมที่สาขาพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม
Scroll to Top
image