กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตรที่ศึกษา 4 ปี

1. กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  หลักสูตรที่ศึกษา  4  ปี

ลำดับที่ ชื่อวิชาเอก กลุ่มเรียน จำนวนรับรวม นศ.โควตา คุณสมบัติ
1 วิศวกรรมโยธา ภาคปกติ 35 รับวุฒิ ม.6   วิทย์ – คณิต 

หรือ ปวช. ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา

2 วิศวกรรมสำรวจ ภาคปกติ 30
3 วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคปกติ 35
4 วิศวกรรมเครื่องกล ภาคปกติ 30
5 วิศวกรรมอุตสาหการ ภาคปกติ 30
6 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ภาคปกติ 30
7 วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ภาคปกติ 30
8 วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ ภาคปกติ 30
9 วิศวกรรมวัสดุและโลหการ ภาคปกติ 30
10 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ 35
11 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ภาคปกติ 35
12 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ภาคปกติ 30

 

Scroll to Top
image