กลุ่มช่างอุตสาหกรรม หลักสูตรที่ศึกษา 2 ปี

1.  กลุ่มช่างอุตสาหกรรม   หลักสูตรที่ศึกษา   2   ปี

ลำดับที่ ชื่อวิชาเอก กลุ่มเรียน จำนวนรับรวม นศ.โควตา คุณสมบัติ
1 ช่างโยธา ภาคปกติ 35 รับวุฒิ ปวช. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ
2 ช่างโลหะ ภาคปกติ 30 รับวุฒิ ปวช. ปวช. สาขาวิชาช่างเชื่อม ช่างท่อและประสาน ช่างโลหะ  ช่างเทคนิคการผลิต
3 ช่างกลโรงงาน ภาคปกติ 30 รับวุฒิ ปวช.สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  ช่างเขียนแบบเครื่องกล    ช่างจิ๊กฟิกเจอร์  ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม   ช่างซ่อมบำรุง   ช่างเทคนิคการผลิต    ช่างแม่พิมพ์โลหะ  ช่างแม่พิมพ์พลาสติก  ช่างเครื่องมือกล  หรือมีความรู้พื้นฐานด้านช่างกลโรงงาน
4 ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ ภาคปกติ 30 รับวุฒิ ปวช. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  ช่างเครื่องมือกล  ช่างจิ๊กฟิกเจอร์  ช่างเทคนิคการผลิต     ช่างแม่พิมพ์พลาสติก ช่างแม่พิมพ์โลหะ  ช่างเขียนแบบเครื่องกล  ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม  ช่างซ่อมบำรุง
5 ช่างยนต์ ภาคปกติ 30 รับวุฒิ  ปวช. สาขาช่างยนต์
6 ช่างยนต์-เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ภาคปกติ 30 รับวุฒิ  ปวช. สาขาช่างยนต์   ช่างเทคนิคยานยนต์
7 ช่างจักรกลหนัก ภาคปกติ 30 รับวุฒิ  ปวช. สาขาช่างยนต์
8 ช่างกลเกษตร ภาคปกติ 30 รับวุฒิ  ปวช. สาขาช่างกลเกษตร ช่างยนต์ ช่างยานยนต์  ช่างเครื่องมือกล  ช่างเขียนแบบเครื่องกล  ช่างเชื่อมโลหะ  ช่างแมคคาทรอนิกส์  หรือสายช่างอุตสาหกรรม
9 ไฟฟ้า ภาคปกติ 35 รับวุฒิ ปวช.ช่างไฟฟ้า
10 อิเล็กทรอนิกส์ ภาคปกติ 35 รับวุฒิ  ปวช. สาขาอิเล็กทรอนิกส์  สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาไฟฟ้า  และสาขาเครื่องมือวัด
11 เทคนิคคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ 35 รับวุฒิ  ปวช. หรือ เทียบเท่าสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์ในสาขาช่างอุตสาหกรรม
Scroll to Top
image